Všeobecné obchodní podmínky

pro účely prodeje kurzů, kroužků, lekcí, workshopů, seminářů, apod., mj. prostřednictvím on-line e-shopu


Dodavatel:

Studio Jandova, Jandova 4, Praha, 19000

pod vedením:

Vladimíra Křenková

IČ: 01958275,

Ocelkova 643, Praha, 198 00
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala kurz, kroužek, lekci, workshop, seminář, apod.

Dodavatel a objednatel jsou dále označováni jako smluvní strany.


Úvodní ustanovení
 1. Všeobecné podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a dodavatelem.
 2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta i elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek http://www.studiojandova.cz/kurzy-a-krouzky/
 3. Dodavatel má povinnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednavatele.
 4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.
Předmět plnění
 1. Předmětem plnění je poskytování kurzů, kroužků, soukromých i skupinových lekcí, pořádání seminářů, workhopů, výchovných a jiných koncert, a to pro veřejnost a na základě objednávky (dále jen Služba)
 2. Služba je rozdělená do několika typů. Charakteristika jednotlivých Služeb je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.studiojandova.cz
Všeobecná ujednání
 1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek Služby především co do termínu, rozsahu plnění, ceny, kvality plnění a lektorského či jiného personálního zajištění. Podmínky Služby jsou zveřejněny na internetové adrese www.studiojandova.cz u všech konkrétních Služeb. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
 2. Objednatel je povinen převzít objednanou Službu a řádně a včas za ni zaplatit.
Termín realizace Služby
 1. Skupinové lekce, kroužky a kurzy pro děti či dospělé jsou ve většině případů v délce pololetí, tzn. září – leden, únor – červen. Výuka probíhá obvykle 1x týdně v rozsahu cca 16 lekcí za pololetí. Délka lekce je 45 minut. Přesná specifikace je vždy uvedena na internetové stránce www.studiojandova.cz, a to u všech Služeb.
 2. V době státních svátků výuka neprobíhá, tato doba není započítána do ceny Služby.
 3. Prázdniny ve Studiu Jandova nemusí být shodné s prázdninami ve státních školách. O přesných termínech prázdnin, svátků a náhradních hodin budou účastníci včas informování, a to prostřednictvím osobní, emailové nebo telefonické komunikace, dále pak také zveřejněním informace na webových stránkách Studia Jandova (www.studiojandova.cz).
 4. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce kurzů na webové adrese dodavatele www.studiojandova.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu o 1 týden v případě, že je to z technických důvodů nevyhnutelné.
 5. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 6. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz či celkově Službu z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu. Minimální i maximální kapacita jednotlivých kurzů (resp. Služeb) je vždy uvedena na webových stránkách www.studiojandova.cz, a to přímo v popoisu u jednotlivých Služeb.  Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného. Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.
cena služeb
 1. Cena za příslušnou Službu, je určena na základě dílčí objednávky objednavatele (dle konkrétní specifikace Služby)
 2. Služby jsou osvobozeny od DPH. Dodavatel není plátcem DPH.
Platební podmínky
 1. Objednanou službu je objednatel povinen zaplatit dodavateli v plné výši před začátkem jejího plnění. V případě, že objednatel objedná Službu až po zahájení jejího plnění, je povinen uhradit cenu za Službu v plné výši nejpozději do 3 pracovních dnů od objednání.
 2. V případě, že objednatel požaduje uplatnění některé z nabízených slev, je povinen tuto skutečnost nahlásit předem a doložit ji relevantním dokladem. Zpětně nelze slevu uplatnit. Jednotlivé slevy se nesčítají.
 3. Objednanou Službu je možné uhradit následujícími způsoby:
  • hotově v kanceláři dodavatele
   • pouze po předchozí emailové nebo telefonické dohodě
   • adresa: Studio Jandova, Jandova 4, Praha, 19000
  • platební kartou při objednávce v on-line e-shopu.
   • Platební kartou může objednatel uhradit Službu pouze on-line prostřednictvím e-shopu na internetové stránce www.studiojandova.cz.
   • Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele, nemůže je proto žádným způsobem zneužít.
  • převodem na účet.
   • Objednatel obdrží e-mailem informace k platbě a po přijetí platby na účet dodavatele, mu bude e-mailem potvrzeno přijetí platby
  • dárkovým poukazem
   • Při platbě dárkovým poukazem je objednavatel povinen dostavit se osobně do provozovny dodavatele a předložit tento dárkový poukaz odpovědnému pracovníku dodavatele. Pracovník si tento poukaz ponechá, poukaz slouží jako platidlo.
  • benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů
   • Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adrese www.studiojandova.cz, případně je na vyžádání k dispozici na adrese Studia Jandova.
 4. Na Služby hrazené v hotovosti v příslušné výši dodavatel vystaví daňový doklad v okamžiku platby kurzu.
 5. Daňový doklad při ostatních platbách (převodem, fakturou) vystavíme na vyžádání objednatele..
Slevy
 1. Dodavatel nabízí tyto typy slev
  • množstevní  – objednávka Služby (kurzů) v množství větším než 2
   • může se jednat o jednu osobu na dva (nebo více) kurzy nebo dvě (nebo více) osoby na jeden kurz
   • obě (všechny) zúčastněné strany mají slevu 10% na výlednou částku objednávky
  • jednorázová mimořádná sleva – tato sleva se řídí aktuální nabídkou dodavatele a uvedenými podmínkami
 2. Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
 3. Dodavatel není povinen upozorňovat objednavatele na možnost využití slevy.
Kvalita služby a její personální zajištění
 1. Dodavatel se zavazuje, že Sluřba bude dodána nebo dodávána v určených dnech a časech.
 2. Dodavatel se zavazuje obstarat pro plnění Služby takový personál (lektoři, umělci,atd.), které považuje za kvalitní a kteří jsou dle jeho uvážení schopni Službu kvalitně plnit.
Reklamace
 1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou Služby, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně prostřednictvím reklamačního formuláře, který je na vyžádání dostupný v provozovně dodavatele, (lze zaslat e-mailem či vyřešit osobně v kanceláři). Dodavatel se zavazuje přezkoumat důvody reklamace pouze v případě, že reklamační žádost byla písemně sepsána osobně v provozovně, anebo zaslána e-mailem. Dodavatel obdržení reklamačního formuláře v elektronické podobě potvrdí nejpozději do 24 hodin.
 2. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a navrhnout objednateli náhradní řešení.
 3. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady (při nutnosti prověřit důvody uvedené v reklamačním formuláři (např. konzultace s daným personálem, apod.). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do dvou týdnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s objednatelem nedohodne na delší lhůtě.
 4. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k využití Služby s ohledem na změnu okolností, za nichž objednatel Službu zakoupil.
 5. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících z objednávky, k nimž došlo následkem vyšší moci.
 6. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
 7. Reklamaci je nutné vznést v době (nejpozději do 2 dnů), kdy situace pro reklamaci vznikla. Na zpětné rezervace nebude brán zřetel, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí.
 8. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
Porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy
 1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy před zahájením plnění Služby, se objednatel dodavateli zavazuje zaplatit kurzovné ve výši 50%. Odstoupením objednatele z poskytované Služby po jeho zahájení jejího plnění, tj. např. po konání prvního vyučovacího bloku (lekce) vzniká dodavateli nárok na úhradu doplatku kurzovného, tj. na zbývajících 50% kurzovného a objednatel se tak v tomto případě zavazuje dodavateli zaplatit kurzovné v plné výši.
 2. Objednateli zaniká nárok na vrácení ceny Služby při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádném využití Služby (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž Službu objednal a zakoul). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek ceny Služby v plné výši.
 3. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky Služby prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.studiojandova.cz) má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 4. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě vyslovené žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
 5. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednal v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.
 6. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky v jakékoliv provozovně dodavatele.
 7. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem nebo vyplněním žádosti v zápisové kanceláři pobočky, kde kurz probíhá. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdí její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.
 8. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z plnění Služby (obvykle kurz) objednatele (obvykle studenta,) jež porušuje základní zásady občanského soužití či studenta, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má student nárok na vrácení kurzovného v plném rozsahu nedochozených lekcí.
Osobní údaje objednatele
 1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Dojde-li následně ke změně těchto kontaktních údajů objednatele, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. Dodavatel se zavazuje nakládat s osobními údaji v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a souhlasí s jejich zpracováním a použitím pro účely kontaktování studentů dodavatele na dobu neurčitou.
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a objednatel má právo přístupu k nim, má právo a souhlas s jejich použitím kdykoliv odvolat a v případě porušení svých práv má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Závěrečná ustanovení
 1. Pokud tyto obchodní podmínky ani ujednání mezi smluvními stranami nestanoví jinak, řídí se právními vztahy vzniklé mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).
 2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.
 3. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí, aby případné spora plynoucí z této smlouvy vyřešily dohodou.
 4. Objednatel má v rámci mimosoudního řešení sporu ve smyslu zákona 378/2015 Sb. (§14) právo obrátit se na Českou obchodní inspekci. Podrobný postup nalezne na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 5. 9. 2018

V Praze dne 5. 9. 2018